Regulamin

 1. Uczestnicy imprezy mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez organizatora.
 2. Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
 3. Na teren imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, innych napojów w opakowaniach metalowych i szklanych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 4. Osoby uczestniczące w imprezie obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu, na terenie którego odbywa się impreza, a także podporządkowywać się poleceniom oznakowanych członków służby informacyjnej i służby porządkowej organizatora.
 5. Organizator może utrwalać przebieg imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniać zgromadzone w ten sposób materiały odpowiednim organom ścigania w przewidzianych prawem wypadkach.
 6. Zabronione jest, bez pisemnej zgody organizatora, utrwalanie przebiegu imprezy lub jej fragmentów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk. Organizator nie przewiduje depozytu dla tych urządzeń, w związku z czym osoby posiadające urządzenia utrwalające przebieg imprezy nie zostaną wpuszczone na miejsce koncertu.
 7. Służby porządkowe organizatora imprezy - pracownicy ochrony, posiadający odpowiednie identyfikatory mają prawo:
  1. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  2. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 3 regulaminu.
 8. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone w punkcie 3 regulaminu, odmawiające poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 8 a-b regulaminu oraz osoby, wobec których została orzeczona kara zakazu wstępu na imprezy masowe.
 9. Z terenu imprezy będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy.
 10. Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia będą ujmowane w celu oddania Policji
 11. Wszelkich informacji, a w szczególności dotyczących wyjść z obiektu, punktu medycznego, toalet, punktu depozytowego itp. udziela służba informacyjna organizatora.REGULAMIN IMPREZY „POLSKA NOC KABARETOWA”

Wszystkie osoby uczestniczące w imprezie i przebywające na terenie imprezy, zobowiązane są do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania poniższych postanowień regulaminu.
Impreza ma charakter imprezy masowej. Wejście na podstawie biletów.
  1. Zabrania się do wnoszenia na teren imprezy środki odurzające, napoje alkoholowe, napoje w opakowaniach szklanych, metalowych, plastykowych, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia.
  2. Zakaz wstępu na teren imprezy dotyczy:
   1. Osób nie posiadających biletów upoważniających do wstępu na imprezę, wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, napoje w opakowaniach szklanych, metalowych, plastykowych, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących przedmioty uniemożliwiające identyfikacje np. kominiarki,
   2. osób zachowujących się agresywnie, odmawiających wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem lub sprawdzenia bagażu bądź odzieży (w przypadku podejrzenia że próbują wnieść wyżej wymienione środki lub przedmioty).
 1. Z obiektu – terenu zostaną usunięte osoby, które:
  1. zachowują się agresywnie, zakłócają porządek imprezy lub stwarzają zagrożenie dla innych osób,
  2. pomimo zakazu weszły lub wniosły wyżej wymienione zabronione środki lub przedmioty.
 2. Osoby obecne na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych organizatora i służb porządkowych.
 3. W przypadku stawiania oporu służbom porządkowym w/wym. osoby zostaną bezzwłocznie przekazane Policji.
 4. Czynności wymienione powyżej powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte.
 5. Zakaz wstępu na imprezę masową obowiązuje nieletnich na podstawie Art. 6 pkt 2 Ust .z dn 26 października 1982 r (Dz. U. Z 2010 r na 33 poz 178 z póź. zm.) o Postępowaniu w sprawach nieletnich Zakaz wstępu na imprezę masową osoby małoletniej do lat 13 bez opieki osoby pełnoletniej
 6. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren imprezy, jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby, w związku z imprezą oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę.
 7. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie imprezy powinny:
  1. natychmiast powiadomić Służby Porządkowe,
  2. unikać paniki,
  3. stosować się do poleceń Służb Porządkowych i komunikatów,
  4. nie utrudniać dojazdu służb ratowniczym.
 8. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, iż podstawowym zadaniem służby porządkowej, jest przeciwdziałanie i niedopuszczenie do powstania nawet najmniejszego zagrożenia dla mienia i życia uczestników imprezy. Każde podjęte działanie przez służby porządkowe, zapobiegające tego typu zjawiskom, jest dopuszczalne pod warunkiem, że będzie zgodne z prawem.
 9. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
  - zostanie rozmieszczony przy wejściach na teren imprezy i w widocznych dla uczestników imprezy miejscach(poziom 0 i poziom +1)

Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego, na podstawie ustawy, przez Organizatora lub Służbę Porządkową, podlega karze grzywny nie niższej niż 2000 tys. złotych, oraz może zostać pozbawiony prawa wstępu na imprezy masowe na czas od 3 do 12 miesięcy, a w stosunku do wnoszonych niedozwolonych przedmiotów, orzeczony będzie ich przepadek, choćby nie stanowiły własności sprawcy.